Wydrukuj tę stronę

100 tysięcy złotych kary dla Głównego Geodety Kraju

100 tysięcy złotych kary dla Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju ukarany przez UODO karą 100 tysięcy złotych.

Naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków są powodem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Głównego Geodetę Kraju. Grzywna wynosi 100 tysięcy złotych. Ponadto decyzją UODO GGK musi dostosować operacje przetwarzania danych osobowych do przepisów RODO poprzez zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez starostów).

Kontrola w biurze Głównego Geodety Kraju rozpoczęła się w marcu tego roku. Mimo tego, że GGK uniemożliwiał możliwość zbadania legalności publikowania na GEOPORTAL2 informacji o numerach ksiąg wieczystych to w toku postępowania, oraz jak wynika ze złożonych przez GGK zeznań, publikuje on informacje pozyskane z ewidencji gruntów i budynków (w tym numery ksiąg wieczystych) z 90 starostw powiatowych jedynie na podstawie zawartych z nimi porozumień. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której te dane dotyczą. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 6 RODO. GGK w trakcie przeprowadzonego postępowania nie wskazał przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną jego działania.

Zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych osób fizycznych obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. Opublikowanie takich danych pozwala na zidentyfikowanie osoby, której dane są zawarte w księdze wieczystej. Poprzez opublikowanie numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2, dostęp do zawartych w nich informacji może uzyskać każdy zainteresowany użytkownik Internetu. Tego typu sytuacja może narazić bardzo dużą liczbę osób (których dane dotyczą) na kradzież ich tożsamości. Nakładając karę pieniężną, organ nadzorczy wziął pod uwagę nie tylko wagę naruszenia, jego charakter oraz czas trwania, ale także umyślny charakter działania.

GEEKWEB - lekki blog technologiczno - rozrywkowy