Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Cyfrowa Gmina: Najczęściej zadawane pytania

Michał Miśko
Opublikowano
Cyfrowa Gmina: Najczęściej zadawane pytania
Cyfrowa Gmina

Kilka dni temu ruszył nabór do pierwszej rundy programu grantowego Cyfrowa Gmina. Każda gmina w Polsce ma zagwarantowane, pod warunkiem spełnienia kilku warunków, dofinansowanie w wysokości od 100 tysięcy do 2 milionów złotych. Wciąż pojawiają się na ten temat liczne pytania, a więc postanowiliśmy, na te najczęsciej padające, odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Program odbywa się w trzech etapach. Pierwszy z nich ruszył 18 października. Otrzymanie grantu nie wymaga wkładu własnego. 

Pomimo dość jasnej dokumentacji programu wciąż pojawiają się wątpliwości i pytania dotyczące Cyfrowej Gminy. Za pośrednictwem tego wpisu, chcieliśmy odpowiedzieć na te pojawiające się najczęściej. Osoby zainteresowane programem i chętne do wymiany doświadczeń mogą dołączyć również do dedykowanej grupy Cyfrowa Gmina - pytania, komentarze, porady na Facebooku.

Kogo dotyczy program?
Każdej gminy w Polsce. Miejskich i wiejskich.

Jaki jest cel programu Cyfrowa Gmina?
Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do celów tych należy w szczególności wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Na co może być przeznaczony grant?
W ramach Cyfrowej Gminy środki przeznaczyć można na cztery obszary, z tymże pierwsze trzy są fakultatywne, czwarty natomiast obligatoryjny. Są to cyfryzacja urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych i nadzorowanych poprzez zakup sprzetu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej czy zakup usług chmurowych, zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację ustawowych zadań gmin. W drugim obszarze program umożliwia zakup sprzetu IT dla szkół i placówek specjalnych czy wydac środki na edukację cyfrową jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obszarem obligatoryjnym jest cyberbezpieczeństwo i w ramach tego działu obowiązkowe jest przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Dopuszcza się również zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych. 

Cyfrowa Gmina na Śląsku

Ile wyniesie grant?
Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G, czyli wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 roku, publikowany przez Ministerstwo Finansów, a także liczby mieszkańców w danej jednostce. Wartość wskaźnika dla kraju w 2021 roku wynosi 2098,22 zł. Kwota dofinansowania dla gminy uzależniona jest od stosunku wskaźnika danej gminy do wskaźnika oszacowanego dla kraju i wyrażona jest następującym wzorem. Gminy nie muszą jednak samodzielnie dokonywać obliczeń, należny grant zostanie obliczony automatycznie za pomocą generatora wniosku na dedykowanej stronie.

Kiedy rusza program?
Pierwsza runda programu ruszyła 18 października i zakończy się 17 listopada. Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie będzie można poznać w dniu uruchomienia każdej rundy.

Gdzie mogę sprawdzić listę gmin uprawnionych do udziału w pierwszej rundzie?
Lista gmin uprawnionych do udziału w programie Cyfrowa Gmina w pierwszej rundzie znajduje się tutaj.

Ile trwa ocena złożonego wniosku?
Ocena Wniosków o przyznanie grantu trwa ok. 40 dni, liczonych od dnia zakończenia danej rundy wniosków o przyznanie grantów.

Kiedy dostarczyć wymagane dokumenty?
Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o powierzenie grantu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, o którym mowa w ust. 2 regulaminu. W przypadku niedostarczenia kompletnych co do formy i treści dokumentów w tym terminie, operator może odmówić zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Kiedy i jak trzeba dokonać obligatoryjnej oceny diagnozy cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego?
Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu. W uzasadnionych przypadkach, po przekazaniu pisemnych wyjaśnień, grantobiorca może przekazać diagnozę w terminie późniejszym. Po przeprowadzeniu diagnozy, grantobiorca zobligowany jest do przekazania wypełnionego formularza diagnozy (przeprowadzonego przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do NASK na adres skrzynki: /NASK-Instytut/SkrytkaESP (akronim/temat: cyfrowa.gmina.diagnoza.cyber).

Czy audyt przeprowadza się we wszystkich jednostkach podległych gminie?
Audyt jest obligatoryjny dla grantobiorcy, czyli gminy.  W trakcie realizacji grantu musi go wykonać osoba posiadająca ww. uprawnienia. Gmina samodzielnie wybierają wykonawcę. Koszt za audyt jest w pełni kosztem kwalifikowalnym. Jeśli chodzi o jednostki podległe to audyt można rozszerzyć na nie, ale jest to indywidualna decyzja gminy.

Na jakich zasadach gmina dokonuje zakupów w ramach grantu?
Grantobiorca dokonując zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług wskazanych jako kwalifikowane w ramach projektu o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), jest zobligowany do stosowania bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Czy sprzet musi być zakupiony nowy, czy jest możliwość zakupu używanego sprzętu?
Punkt 6 schematu grantowego, dział Wydatki kwalifikowalne i sposób rozliczania grantów mówi, że:
Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt informatyczny jest:
• Zakup używanego sprzętu IT o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
a) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
b) Sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
c) Sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Czy w ramach projektu można zakupić oprogramowanie serwerowe wraz z licencjami dostępowymi np. Windows Serwer?
Nie.

Czy w ramach projektu można zakupić Oprogramowanie Pakiety biurowe MS Ofiice?
Tak.

Kosztem kwalifikowanlnym programu nie są również prace remontowe serwerowni, czy innych pomieszczeń, wykonanie sieci, instalacja okablowania, listew, itp. Jest mozliwa natomiast rozbudowa wewnętrznej sieci lan i doposażenie serwerowni. Kosztem kwalifikowalnym jest również migracja z Portalem www oraz BIP danej gminy i podległych jednostek do rozwiązań chmurowych w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa gromadzonych i udostępnianych danych.

Czy można zrefinansować koszty poniesione na cele wypisane w grancie w przeszłości?
Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od 01.02.2020 r. do daty zakończenia realizacji projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, piszcie je w komentarzach. Wpis będzie aktualizowany o kolejne informacje.